Missie

De missie van Pensioenfonds Campina is om de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten op een verantwoorde wijze te beheren, zodanig dat de nominale pensioenaanspraken en -rechten zoveel als mogelijk kunnen worden nagekomen en waarbij wordt gestreefd naar een waardevast pensioen.
 

Visie

In het te voeren beleid wordt op evenwichtige wijze gestreefd naar een waardevast pensioen, rekening houdend met redelijke grenzen van risico’s voor alle betrokkenen.
 

Kernwaarden

Het pensioenfonds hanteert de volgende kernwaarden: betrouwbaar, evenwichtig, integer, transparant, realistisch, doelmatig, duurzaam, zorgvuldig en begrijpelijk.
 

Strategie

De missie wordt als volgt verwezenlijkt:

  • Het deskundig, competent en integer besturen van het pensioenfonds;
  • Het tijdig, juist en efficiënt uitvoeren van de pensioenovereenkomst zoals vastgesteld in het pensioenreglement;
  • Het prudent beleggen van de aanwezige middelen en het realiseren van een optimaal rendement op de beleggingsportefeuille, waarbij wordt voldaan aan de beginselen van veiligheid, kwaliteit en risicodiversificatie;
  • Het begrijpelijk en correct communiceren met alle belanghebbenden;
  • Het afleggen van verantwoording aan alle belanghebbenden.