2023

 • 01 aug | Paul de Koning nieuwe voorzitter raad van toezicht

  Op 1 augustus 2023 is Paul de Koning aangetreden als nieuw lid van de raad van toezicht. Hij zal per 1 oktober 2023 het voorzitterschap van de raad van toezicht van Jeroen Breen overnemen die dan zijn functie zal neerleggen. Een goede overdracht van de taken is daarmee geborgd.

  Paul is bij diverse pensioenfondsen betrokken als toezichthouder. Bij Pensioenfonds Campina heeft hij governance en communicatie als aandachtsgebied. Zijn benoeming is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

  De raad van toezicht is onafhankelijk, bestaat uit drie leden, en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

 • 07 jul | Keuzemogelijkheid 'bedrag ineens': update

  In het nieuwsbericht van 6 juni 2023 hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’. De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft aangegeven dat de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 niet meer haalbaar is.

  De beoogde datum is onder voorbehoud opgeschoven naar 1 juli 2024.

 • 03 jul | Vacature lid raad van toezicht

  Wegens het aftreden van een lid van de raad van toezicht is Pensioenfonds Campina op zoek naar een lid van de raad van toezicht met het aandachtsgebied actuariaat en vermogensbeheer.

  Organisatie

  Pensioenfonds Campina wordt bestuurd door een paritair bestuur dat bestaat uit acht leden, die zijn voorgedragen door de verschillende belanghebbenden: werkgever (2), werknemers (4) en pensioengerechtigden (2). Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan bewaakt de evenwichtige belangenafweging van de verschillende belanghebbenden door het bestuur en adviseert het bestuur over vastgelegde onderwerpen. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden ondersteund door het pensioenbureau, dat wordt geleid door de directeur.

  Raad van toezicht

  Het intern toezicht wordt uitgeoefend door een onafhankelijke raad van toezicht, die bestaat uit drie leden. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Daarbij houdt de raad van toezicht in elk geval toezicht op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en goedkeuringsrechten van de raad van toezicht zijn uitgewerkt in de statuten van het pensioenfonds en het reglement van de raad van toezicht. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

  Benoeming leden raad van toezicht

  De benoeming van een lid van de raad van toezicht gebeurt door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Benoeming wordt gedaan onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de toetsing door De Nederlandsche Bank. De maximale zittingsduur is 8 jaar.

  Functievereisten

  Een kandidaat heeft ervaring en affiniteit met het aandachtsgebied actuariaat en vermogensbeheer van pensioenfondsen, is onafhankelijk en heeft geen financiële of hiërarchische verhouding met de werkgever FrieslandCampina of het pensioenfonds. De voorkeur gaat uit naar een actuaris. Een kandidaat dient als beleidsbepaler te voldoen aan de geschiktheidseisen van De Nederlandsche Bank en AFM.

  Sollicitatie

  Uw sollicitatie vergezeld van een curriculum vitae, dient vóór 11 augustus 2023 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie over de vacature, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Breen, voorzitter raad van toezicht, op telefoonnummer 06 – 55 706 764 of Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail cor.spaans@frieslandcampina.com.

  De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 • 06 jun | Keuzemogelijkheid 'bedrag ineens'

  U las in nieuwsbrief 34 van februari 2023 over een nieuwe keuzemogelijkheid voor de ingang uw pensioen. Inmiddels is de ingangsdatum vastgesteld. Gaat u op of na 1 januari 2024 met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw opgebouwde pensioen in een keer te laten betalen. Dat noemen wij ‘bedrag ineens’.

  Wat is 'bedrag ineens'?

  U kunt op het moment dat u met pensioen gaat, maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen ineens opnemen. U kunt ook kiezen voor een kleiner deel, bijvoorbeeld 5%. U mag zelf bepalen waaraan u het geld besteedt. Als u een bedrag ineens opneemt, gaat wel uw maandelijkse pensioen omlaag. Er zijn voorwaarden verbonden aan het opnemen van een 'bedrag ineens'.

  Nog even geduld

  Met ingang van 1 januari 2024 kunt u ook bij Pensioenfonds Campina een bedrag in 1 keer opnemen. Op dit moment kunnen wij nog geen berekeningen maken of voorbeeldbedragen noemen. Daarom kunnen wij nog niet zeggen wat het voor u persoonlijk betekent. Daarvoor vragen wij nog even uw geduld.

 • 25 apr | Jaarverslag 2022

  Het bestuur heeft in april het jaarverslag over 2022 vastgesteld. Klik hier om het jaarverslag te lezen.

 • 28 feb | Nieuwsbrief nummer 34 – februari 2023

  Eind februari is er weer een nieuwsbrief uitgebracht, waarbij wij ingaan op actuele ontwikkelingen.

  Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 • 31 jan | Verzending jaaropgave 2022 + pensioenspecificatie 2023

  De jaaropgave 2022 en de pensioenspecificatie januari 2023 worden naar verwachting rond 10 februari 2023 verzonden door PostNL.

 • 11 jan | Vacature voorzitter raad van toezicht

  Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter van de raad van toezicht per 1 juli 2023 is Pensioenfonds Campina op zoek naar een voorzitter van de raad van toezicht met het aandachtsgebied actuariaat en governance.

  Organisatie

  Pensioenfonds Campina wordt bestuurd door een paritair bestuur dat bestaat uit acht leden, die zijn voorgedragen door de verschillende belanghebbenden: werkgever (2), werknemers (4) en pensioengerechtigden (2). Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan bewaakt de evenwichtige belangenafweging van de verschillende belanghebbenden door het bestuur en adviseert het bestuur over vastgelegde onderwerpen. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan wordt ondersteund door het pensioenbureau, dat wordt geleid door de directeur.

  Raad van toezicht

  Het intern toezicht wordt uitgeoefend door een onafhankelijke raad van toezicht, die bestaat uit drie leden. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Daarbij houdt de raad van toezicht in elk geval toezicht op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en goedkeuringsrechten van de raad van toezicht zijn uitgewerkt in de statuten van het pensioenfonds en het reglement van de raad van toezicht. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

  Benoeming leden raad van toezicht

  De benoeming van een lid van de raad van toezicht gebeurt door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Benoeming wordt gedaan onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de toetsing door De Nederlandsche Bank. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en de maximale totale zittingstermijn is acht jaar.

  Functievereisten

  Een kandidaat heeft ervaring en affiniteit met het aandachtsgebied actuariaat en governance van pensioenfondsen, is onafhankelijk en heeft geen financiële of hiërarchische verhouding met de werkgever FrieslandCampina of het pensioenfonds. Een kandidaat dient als beleidsbepaler te voldoen aan de geschiktheidseisen van De Nederlandsche Bank en AFM.

  Specifieke ervaringseisen voor de voorzitter zijn leiderschap,  voorzitterskwaliteiten, verbindend vermogen en overzicht.

  Sollicitatie

  Uw sollicitatie vergezeld van een curriculum vitae, dient vóór 10 februari 2023 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie over de vacature, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Breen, voorzitter raad van toezicht, op telefoonnummer 06 – 55 706 764 of Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail cor.spaans@frieslandcampina.com.

  De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 • 10 jan | Pensioenen met 13,4% verhoogd per 1 januari 2023

  Per 1 januari 2023 verhoogt Pensioenfonds Campina de bruto pensioenen van pensioengerechtigden en oud-werknemers van (Friesland)Campina met 13,4%. De financiële positie van het pensioenfonds is in 2022 verder verbeterd. Op de peildatum 31 oktober 2022 was de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) 131,7%.

  Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Voor de bepaling van de toeslagverlening wordt rekening gehouden met de gemiddelde prijsstijging per eind oktober. De gemiddelde prijzen stegen in de periode oktober 2021 t/m oktober 2022 met 16,9%. Dit betekent dat wij niet de gehele prijsstijging compenseren, maar bijna 80%.

  De verhoging komt ten goede aan alle pensioengerechtigden en oud‑werknemers van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd óf ontvangen van Pensioenfonds Campina.

  De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers, die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina, worden bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

 • 01 jan | Merel Brandwijk legt functie als bestuurslid neer

  Per 1 januari 2023 heeft Merel Brandwijk haar functie als bestuurslid neergelegd. Zij heeft een functie aanvaard buiten FrieslandCampina. Het bestuur bedankt Merel voor haar inzet voor het pensioenfonds.


2022

 • 29 nov | Uw pensioen gaat omhoog in 2023

  Jaarlijks beoordeelt het bestuur van Pensioenfonds Campina hoeveel ruimte er is om de pensioenen te kunnen verhogen voor pensioengerechtigden en oud-werknemers van (Friesland)Campina. Deze beoordeling vindt begin januari 2023 plaats en is mede gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad per eind oktober. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110% mogen de pensioenen (gedeeltelijk) verhoogd worden. Op 31 oktober 2022 was de beleidsdekkingsgraad 131,7%. Dit betekent dat er voldoende ruimte is om de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen.

  De prijzen stegen in de periode oktober 2021 – oktober 2022 gemiddeld met 16,9%. Deze stijging is veel groter dan in de afgelopen jaren. Ter vergelijking: in 2021 bedroeg de prijsstijging 3,3%. Er is nu een geheel nieuwe, uitzonderlijke situatie ontstaan.

  Het bestuur van Pensioenfonds Campina is er verantwoordelijk voor om te zoeken naar mogelijkheden voor het toekennen van het verhogen van de pensioenen. Dat wil niet zeggen dat de gehele prijsstijging gecompenseerd kan worden. Hiervoor zijn een aantal redenen. De rekensommen moeten in overeenstemming zijn met de (ingewikkelde) wettelijke regels. Daarnaast zal er ook gekeken moeten worden of de verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt: ‘evenwichtige belangenafweging’. Ook zal het bestuur er voor zorg moeten dragen dat het pensioenfonds op langere termijn financieel gezond blijft. Het zijn onrustige tijden en daarom dienen voldoende reserves aangehouden te worden. Het toekennen van een te grote verhoging die daarna weer gevolgd moet worden door een korting is geen eenduidig en evenwichtig beleid naar alle deelnemers.

  Pensioenfonds Campina is een gesloten pensioenfonds zonder nieuwe opbouw. Als gesloten pensioenfonds is overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, waarvoor het wetsvoorstel door Tweede en Eerste Kamer overigens nog moet worden goedgekeurd, nu niet toegestaan. De huidige regels blijven voor het Pensioenfonds Campina van kracht. Er kan en mag geen gebruik gemaakt worden van soepelere regels die veel andere pensioenfondsen onder het nieuwe stelsel wel mogen gebruiken waardoor zij grotere verhogingen kunnen toekennen. Binnen de huidige regelgeving moet Pensioenfonds Campina hogere buffers aanhouden. Dit betekent overigens ook dat bij tegenvallende economische ontwikkelingen er ook minder snel op de pensioenen gekort hoeft te worden.

  Rond 11 januari 2023 informeren wij u verder over de verhoging van de pensioenen. De opbouw van pensioenen van werknemers en arbeidsongeschikten, die nog in dienst zijn bij de werkgever, wordt bij Pensioenfonds Campina niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever aparte afspraken gemaakt.

 • 21 okt | Oproep kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden

  Namens de pensioengerechtigden is een positie beschikbaar in het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Campina. De (eerste) zittingstermijn van het huidig lid en voorzitter van het verantwoordingsorgaan, de heer C.L.P. (Cees) Verstijnen, is verstreken.

  Cees Verstijnen wordt namens VGC Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina (VGC) herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn van 4 jaar.

  Rol van het verantwoordingsorgaan
  In het pensioenfonds heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds, dat wil zeggen de deelnemers, de gewezen deelnemers ('slapers'), pensioengerechtigden en anderen (bijvoorbeeld de werkgevers).

  Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over belangrijke zaken, zoals het jaarlijkse toeslagbeleid (indexering), eventuele kortingen van pensioenen, het beloningsbeleid, fusie, liquidatie of splitsing van het pensioenfonds, en de samenstelling van de raad van toezicht.

  Samenstelling verantwoordingsorgaan
  In het verantwoordingorgaan zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan kent de volgende samenstelling:

  • 1 werkgeversvertegenwoordiger;
  • 1 werknemersvertegenwoordiger;
  • 3 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming
  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen
  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd. Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Cees Verstijnen herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

  Uiterste termijn
  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 15 november 2022 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling.

  Inlichtingen
  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 - 485 980, of per e-mail (cor.spaans@frieslandcampina.com).

  De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 • 27 sep | Uitspraak Hoge Raad

  Op 16 september 2022 heeft de Hoge Raad uitspraak in cassatie gedaan in de juridische procedure tussen Stichting Pensioenfonds Campina en de werkgever Koninklijke FrieslandCampina. De Hoge Raad heeft de eerdere uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van februari 2021 geheel in stand gelaten. Daarmee is die uitspraak onherroepelijk geworden.

  Het Gerechtshof had geoordeeld dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld door de uitvoeringsovereenkomst met Pensioenfonds Campina per 1 januari 2015 op te zeggen zonder daarbij een redelijke vergoeding aan te bieden. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van de pensioenen. Sinds 2015 is Pensioenfonds Campina een gesloten fonds en het ontvangt geen pensioenpremies meer voor nieuwe pensioenopbouw. De herstelkracht van een gesloten pensioenfonds is hierdoor beperkt, waardoor uiteindelijk de pensioenen minder snel kunnen worden geïndexeerd. Op moment van opzegging verkeerde Pensioenfonds Campina in ‘zwaar weer’ met een dekkingsgraad lager dan 104%.

  Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat FrieslandCampina als goed werkgever een verantwoordelijkheid heeft naar de huidige en toekomstige gepensioneerden van Pensioenfonds Campina. Bij opzegging van de uitvoeringsovereenkomst had FrieslandCampina rekening moeten houden met de Pensioen CAO, waarin een indexatieambitie voor gepensioneerden en gewezen deelnemers (‘slapers’) is opgenomen. Het Gerechtshof veroordeelde FrieslandCampina tot vergoeding aan Pensioenfonds Campina van de schade als gevolg van de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Hoe groot de schade is, wordt de komende tijd voorbereid en uitgewerkt. Over de ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

 • 15 aug | Ronald Ganzeboom nieuw lid raad van toezicht

  Op 1 augustus 2022 is Ronald Ganzeboom aangetreden als nieuw lid van de raad van toezicht. Hij vervangt Christiaan Tromp, die eerder dit jaar is teruggetreden. Ronald bekleedt diverse functies in de pensioenwereld. Bij Pensioenfonds Campina heeft hij risicomanagement als aandachtsgebied. Zijn benoeming is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

  De raad van toezicht is onafhankelijk, bestaat uit drie leden, en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

 • 13 jul | Nieuwsbrief nummer 33 – juli 2022

  In juli is er weer een nieuwsbrief uitgebracht, waarbij wij ingaan op actuele ontwikkelingen.

  Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 • 09 mei | Jaarverslag 2021

  Het bestuur heeft in april het jaarverslag over 2021 vastgesteld. Klik hier om het jaarverslag te lezen.

 • 01 mrt | Rien van Berkel nieuw bestuurslid

  Op 1 maart 2022 is Frank Verveld teruggetreden als bestuurslid aan het einde van zijn derde zittingstermijn. Frank was 12 jaar lid van het bestuur en van 1 januari 2020 t/m medio 2021 was hij voorzitter van het bestuur. Het pensioenfonds bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. Frank zal zijn activiteiten als lid van de beleggingscommissie blijven voorzetten.

  Als opvolger is Rien van Berkel door de VGC voorgedragen. Hij was al enige jaren bij het pensioenfonds betrokken als lid van het verantwoordingsorgaan en de laatste maanden heeft hij als aspirant-bestuurslid / toehoorder de bestuursvergaderingen bijgewoond. Rien is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

 • 14 feb | Vacature lid raad van toezicht

  Pensioenfonds Campina is per direct op zoek naar een lid voor de raad van toezicht met affiniteit met het aandachtsgebied risicomanagement.

  Rol van de raad van toezicht
  Het pensioenfonds wordt bestuurd door een paritair bestuur dat bestaat uit acht leden, die zijn voorgedragen door de verschillende belanghebbenden: werkgever (2), werknemers (4) en pensioengerechtigden (2). Het bestuur wordt ondersteund door het pensioenbureau, dat wordt geleid door de directeur.

  Het intern toezicht wordt uitgeoefend door een onafhankelijke raad van toezicht, die bestaat uit drie leden. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Daarbij houdt de raad van toezicht in elk geval toezicht op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en goedkeuringsrechten van de raad van toezicht zijn uitgewerkt in de statuten van het pensioenfonds en het reglement van de raad van toezicht. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

  Benoeming leden raad van toezicht
  De benoeming van een lid van de raad van toezicht gebeurt door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Benoeming wordt gedaan onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de toetsing door De Nederlandsche Bank. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

  Functievereisten
  Een kandidaat heeft ervaring en affiniteit met het aandachtsgebied risicomanagement van pensioenfondsen, is onafhankelijk en heeft geen financiële of hiërarchische verhouding met de werkgever FrieslandCampina of het pensioenfonds. Een kandidaat dient als beleidsbepaler te voldoen aan de geschiktheidseisen van De Nederlandsche Bank en AFM.

  Sollicitatie
  Uw sollicitatie vergezeld van een curriculum vitae, dient vóór 18 maart 2022 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Inlichtingen
  Wilt u meer informatie en/of het functieprofiel voor de vacature lid raad van toezicht, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Breen, voorzitter raad van toezicht, op telefoonnummer 06 – 55 706 764 of Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail cor.spaans@frieslandcampina.com.

  De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 • 31 jan | Nieuwsbrief nummer 32 – januari 2022

  Eind januari is er weer een nieuwsbrief uitgebracht, waarbij wij ingaan op actuele ontwikkelingen.

  Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 • 25 jan | Mirjam van der Molen nieuw bestuurslid

  Op 1 januari 2022 is Simon Molenaar teruggetreden als bestuurslid aan het einde van zijn derde zittingstermijn. Vanaf 2010 was hij lid van het bestuur en de beleggingscommissie. Het pensioenfonds bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. Gelukkig blijft Simon nog wel betrokken bij het pensioenfonds als sleutelfunctiehouder interne audit. 

  De opvolger Mirjam van der Molen is door de Centrale Ondernemingsraad voorgedragen. Zij was de laatste twee jaar al als aspirant-bestuurslid (toehoorder) bij het pensioenfonds betrokken en heeft het opleidingsprogramma voor pensioenfondsbestuurder met succes doorlopen. Haar benoeming is recent door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

 • 12 jan | Pensioenen 3,1% hoger

  Per 1 januari 2022 verhoogt Pensioenfonds Campina de pensioenen van pensioengerechtigden en oud-werknemers van (Friesland)Campina. De financiële positie van het pensioenfonds is in 2021 sterk verbeterd. Op de peildatum 31 oktober 2021 is de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) gestegen naar 123,9%.

  Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan circa 125%, mag er een volledige toeslag worden verleend. Voor de bepaling van de toeslagverlening wordt rekening gehouden met de gemiddelde prijsstijging per eind oktober.

  Uw bruto pensioen is per 1 januari 2022 met 3,1% verhoogd. De gemiddelde prijzen stegen in de 12-maands periode t/m oktober 2021 met 3,3%. Dat betekent dat wij net niet de gehele prijsstijging kunnen compenseren.

  De verhoging komt ten goede aan alle pensioengerechtigden en oud werknemers van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd óf ontvangen van Pensioenfonds Campina.

  De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers, die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina, worden bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

  U kunt de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds volgen op onze website.


2021

 • 01 okt | Kandidaatstelling bestuur namens pensioengerechtigden

  In 2022 komt een positie namens de pensioengerechtigden beschikbaar in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Campina. De derde (en laatste) zittingstermijn van het huidig lid en de voormalig voorzitter, de heer F. (Frank) Verveld eindigt op 1 maart 2022; hij is niet herkiesbaar.

  Rol van het bestuur
  Het bestuur is verantwoordelijk voor de bepaling en uitvoering van het algemene beleid, waaronder begrepen de uitvoering van de pensioenregeling, de administratie van de pensioenverplichtingen en het beleggingsbeleid. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.

  Samenstelling bestuur
  In het bestuur zijn alle belangrijke partijen vertegenwoordigd en het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • 4 werknemersvertegenwoordigers;
  • 2 werkgeversvertegenwoordigers;
  • 2 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming
  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. De heer M.F.O.W. (Rien) van Berkel wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) kandidaat gesteld voor een termijn van 4 jaar.

  Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het bestuur, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen
  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Uiterste termijn
  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 19 oktober 2021 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling. Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Rien van Berkel door het bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar.

  Inlichtingen
  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het bestuur, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail cor.spaans@frieslandcampina.com.

  De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 • 01 sep | Merel Brandwijk nieuw bestuurslid

  Op 1 mei 2021 is Ton Fakkert teruggetreden als bestuurslid aan het einde van zijn derde zittingstermijn. Ton was 12 jaar lid van het bestuur en de beleggingscommissie. Het pensioenfonds bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. De opvolger Merel Brandwijk is door de werkgever voorgedragen. Zij heeft onlangs het opleidingsprogramma afgerond en is recent door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

 • 31 aug | Nieuwsbrief nummer 31 – augustus 2021

  Eind augustus is er weer een nieuwsbrief uitgebracht, waarbij wij ingaan op actuele ontwikkelingen.

  Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 • 26 jul | Martien van den Hoven nieuwe voorzitter

  In juni 2021 is Martien van den Hoven benoemd tot de nieuwe voorzitter van het pensioenfonds. Hij volgt Frank Verveld op. De toezichthouder heeft Martien getoetst op geschiktheid en stemt in met zijn benoeming als voorzitter. Frank blijft de komende maanden nog wel actief als lid van het bestuur. In maart 2022 zal hij aftreden. Een goede overdracht van de taken is daarmee geborgd.

 • 01 jun | FrieslandCampina in cassatie

  In februari 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de juridische procedure tussen Pensioenfonds Campina en werkgever FrieslandCampina. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld door de uitvoeringsovereenkomst in 2015 op te zeggen zonder een redelijke vergoeding. Daarmee is het eerdere vonnis van de kantonrechter vernietigd.

  FrieslandCampina heeft van haar recht gebruik gemaakt om beroep in cassatie aan te tekenen. Het geschil wordt nu voorgelegd aan de Hoge Raad. Deze toetsing beperkt zich alleen tot de vraag of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast en of zijn beslissing voldoende is gemotiveerd. Over nieuwe ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

 • 11 mei | Jaarverslag 2020

  Het bestuur heeft in april het jaarverslag over 2020 vastgesteld. Klik hier om het jaarverslag te lezen.

 • 03 mei | Nieuwsbrief nummer 30 – april 2021

  Eind april is er weer een nieuwsbrief uitgebracht, waarbij wij ingaan op actuele ontwikkelingen.

  Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 • 12 feb | Gerechtshof stelt pensioenfonds in het gelijk

  Op 9 februari 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de juridische procedure tussen Pensioenfonds Campina en werkgever FrieslandCampina. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld door de uitvoeringsovereenkomst in 2015 op te zeggen zonder daarbij een redelijke vergoeding aan te bieden. Daarmee is het eerdere vonnis van de kantonrechter vernietigd.

  Inzet van het geschil is een financiële vergoeding van de werkgever bij het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2015. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van uw pensioen. Op moment van opzegging verkeerde het pensioenfonds in een herstelsituatie, dat wil zeggen een dekkingsgraad lager dan 104%. Een gesloten pensioenfonds ontvangt geen premies meer voor nieuwe pensioenopbouw en de herstelkracht is hierdoor beperkt, waardoor pensioenen minder kunnen worden geïndexeerd. De werkgever heeft ten tijde van de opzegging geweigerd een vergoeding te betalen.

  Ook bij verzekeraar Avéro Achmea is de pensioenopbouw van een deel van de medewerkers van FrieslandCampina ondergebracht. Bij de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met Avéro Achmea per 1 januari 2015 heeft de werkgever wél een aanzienlijke financiële vergoeding gegeven. De gepensioneerden en slapers van Pensioenfonds Campina hebben mede daardoor een grote indexatieachterstand opgelopen ten opzichte van dezelfde deelnemers in de pensioenregeling van Avéro Achmea.

  Het hof is van oordeel dat FrieslandCampina als goed werkgever een verantwoordelijkheid heeft naar de huidige en toekomstig gepensioneerden van het pensioenfonds. Bij opzegging van de uitvoeringsovereenkomst had FrieslandCampina rekening moeten houden met de Pensioen CAO waarin een indexatieambitie voor gepensioneerden en slapers is opgenomen.

  Het hof veroordeelt FrieslandCampina tot vergoeding aan Pensioenfonds Campina van de schade die het gevolg is van opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Hoeveel de schade is, dat moet nu worden bepaald.

 • 15 jan | Geen toeslagverlening per 1 januari 2021

  De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is 108,9% per eind oktober 2020. Alleen bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% mag een pensioenfonds volgens de wet pensioenen (gedeeltelijk) verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Dit betekent dat de bruto pensioenen per 1 januari 2021 ongewijzigd blijven.

  De hoogte van uw netto pensioenuitkering kan per 1 januari 2021 wel anders zijn. De berekening van de inkomstenbelasting en de inhouding Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) veranderen jaarlijks. Eind januari ontvangt u een nieuw persoonlijk overzicht van uw netto uitkering.

  U kunt de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds volgen op onze website. 

 • 06 jan | Update juridische procedure

  Wij hebben u eerder bericht dat het pensioenfonds een juridische procedure heeft aangespannen tegen werkgever FrieslandCampina. Inzet van het geschil is een financiële compensatie van de werkgever voor het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2015. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van uw pensioen.

  Ook bij verzekeraar Avéro Achmea is de pensioenopbouw van een deel van de medewerkers van FrieslandCampina ondergebracht. Bij de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met Avéro Achmea per 1 januari 2015 heeft de werkgever wél een aanzienlijke financiële compensatie gegeven. Het pensioenfonds vindt dat er sprake is van een ongelijke behandeling. FrieslandCampina heeft naar onze mening namelijk ook een verantwoordelijkheid naar de deelnemers van Pensioenfonds Campina.

  In mei 2019 heeft de kantonrechter het pensioenfonds in de juridische procedure in het ongelijk gesteld. Het pensioenfonds is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In november 2019 hebben wij ons bezwaarschrift ingediend bij het gerechtshof. In januari 2020 heeft de werkgever zijn verweer ingediend.

  Drie rechters hebben in december 2020 in een zitting van het gerechtshof het pensioenfonds en de werkgever gehoord. De advocaten van het pensioenfonds hebben een pleidooi gehouden waarom een financiële compensatie is gerechtvaardigd. Vervolgens hebben de rechters aan beide partijen vragen gesteld en verduidelijking gevraagd op de diverse stukken.

  De drie rechters gaan zich nu buigen over alle stukken. In de komende maanden zal het gerechtshof uitspraak doen in deze ingewikkelde zaak. Vanzelfsprekend houden wij u verder via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.


2020

 • 30 jul | Kandidaatstelling bestuur namens pensioengerechtigden

  Op korte termijn komt een positie beschikbaar in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Campina namens de pensioengerechtigden. De derde (en laatste) zittingstermijn van het huidig lid en de voormalig voorzitter, de heer C. (Kees) de Ridder, is verstreken; hij is niet herkiesbaar.

  Rol van het bestuur

  Het bestuur is verantwoordelijk voor de bepaling en uitvoering van het algemene beleid, waaronder begrepen de uitvoering van de pensioenregeling, de administratie van de pensioenverplichtingen en het beleggingsbeleid. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.

  Samenstelling bestuur

  In het bestuur zijn alle belangrijke partijen vertegenwoordigd en het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • 4 werknemersvertegenwoordigers;
  • 2 werkgeversvertegenwoordigers;
  • 2 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. De heer M.M.G.M. (Martien) van den Hoven wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) kandidaat gesteld voor een termijn van 4 jaar.

  Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het bestuur, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 21 augustus 2020 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling. Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Martien van den Hoven door het bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het bestuur, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail cor.spaans@frieslandcampina.com.

  De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 • 23 jun | Kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden

  Namens de pensioengerechtigden is als lid van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Campina een positie beschikbaar. De derde (en laatste) zittingstermijn van het huidig lid en voorzitter van het verantwoordingsorgaan, de heer C.J. (Cees) de Wit, is verstreken; hij is niet herkiesbaar.

  Rol van het verantwoordingsorgaan

  In het pensioenfonds heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds, dat wil zeggen de deelnemers, de gewezen deelnemers ('slapers'), pensioengerechtigden en anderen (bijvoorbeeld de werkgevers).

  Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over belangrijke zaken, zoals het jaarlijkse toeslagbeleid (indexering), eventuele kortingen van pensioenen, het beloningsbeleid, fusie, liquidatie of splitsing van het pensioenfonds, en samenstelling van de visitatiecommissie.

  Samenstelling verantwoordingsorgaan

  In het verantwoordingorgaan zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan kent de volgende samenstelling:

  • 1 werkgeversvertegenwoordiger;
  • 1 werknemersvertegenwoordiger;
  • 3 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. Mevrouw C.F.E. (Stanny) Buddingh wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) kandidaat gesteld voor een termijn van 4 jaar.

  Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 15 juli 2020 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling.
  Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Stanny Buddingh door het bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 - 485 980, of per e-mail (cor.spaans@frieslandcampina.com).

  De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 • 16 mrt | Update Corona crisis

  Eind februari 2020 bedroeg de actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Campina 108,9%. Begin maart zijn de financiële markten zeer sterk gedaald. Dit komt door de onzekerheid als gevolg van het coronavirus.

  Beleggers maken zich zorgen over de gevolgen van de uitbraak van dit virus. De aandelen zijn daardoor sterk in waarde omlaag gegaan. Daarnaast is de impact van de dalende rente groot. Onze dekkingsgraad komt hierdoor onder druk te staan, omdat beleggingen dalen en de pensioenverplichtingen stijgen.

  Eind vorige week (13 maart 2020) was onze actuele (UFR) dekkingsgraad gedaald naar circa 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad, wat een gemiddelde is van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, zal gaan dalen.

  Pensioenfonds Campina monitort dagelijks de financiële ontwikkelingen. Zo kunnen we, wanneer nodig, direct reageren. Of deze onrust ook op de langere termijn leidt tot een slechtere financiële situatie weten wij nu nog niet. De vooruitzichten zijn op dit ogenblik nog onzeker.

  Maandelijks betalen wij pensioenen uit aan circa 6.500 personen. Om de continuïteit van onze pensioenbetalingen te waarborgen, hebben wij crisisprocedures ingericht. En wij volgen de RIVM aanbevelingen.

  Uiteraard brengen wij u maandelijks op de hoogte van onze financiële positie. Meer over de actuele dekkingsgraden en onze financiële situatie staat op onze website.

 • 09 jan | Beperkte toeslagverlening per 1 januari 2020

  De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is 112,1% per eind oktober 2019. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds volgens de wet pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 126% mag er een volledige toeslag worden verleend.

  Uw bruto jaarpensioen is per 1 januari 2020 met 0,3% verhoogd. De verhoging komt ten goede aan alle oud-werknemers en pensioengerechtigden van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd. Pensioengerechtigden ontvangen in januari 2020 de hogere bruto uitkering.

  De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers, die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina, wordt bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

  U kunt de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds volgen op onze website.
   


2019

 • 10 mei | Uitkomst gerechtelijke procedure Pensioenfonds Campina

  De rechtbank Rotterdam heeft recentelijk geoordeeld dat de eenzijdige opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met het Pensioenfonds Campina per 1 januari 2015 door werkgever FrieslandCampina zónder aanbieding van een redelijke vergoeding geoorloofd is.

  De procedure was door Pensioenfonds Campina aangespannen tegen werkgever FrieslandCampina, omdat het fonds op het moment van de opzegging in een herstelsituatie verkeerde en dus financieel kwetsbaar was. De rechter oordeelde dat noch uit de uitvoeringsovereenkomst noch uit de feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat er een verplichting bestaat tot betaling van een schadevergoeding.

  Het bestuur van Pensioenfonds Campina zal de uitspraak van de rechter bestuderen en beraadt zich op eventuele vervolgstappen.
   

 • 23 jan | Beperkte toeslagverlening per 1 januari 2019

  In 2018 is de financiële positie van Pensioenfonds Campina verder verbeterd. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen naar 114,2% eind oktober 2018. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds volgens de wet pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 126% mag er een volledige toeslag worden verleend.

  Uw bruto jaarpensioen is per 1 januari 2019 met 0,6% verhoogd. De verhoging komt ten goede aan alle oud-werknemers en pensioengerechtigden van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd. Pensioengerechtigden ontvangen in januari 2019 de hogere bruto uitkering.

  De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers, die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina, wordt bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

  U kunt de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds volgen op onze website.


2018

 • 06 sep | Kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden

  Namens de pensioengerechtigden is als lid van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Campina een positie beschikbaar. De zittingstermijn van het huidig lid van het verantwoordingsorgaan, de heer C.J. (Carel) van der Velde, is verstreken; hij is niet herkiesbaar.

  Rol van het verantwoordingsorgaan

  In het pensioenfonds heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds, dat wil zeggen de deelnemers, de gewezen deelnemers (‘slapers’), pensioengerechtigden en anderen (bijvoorbeeld de werkgevers).

  Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over belangrijke zaken, zoals het jaarlijkse toeslagbeleid (indexering), eventuele kortingen van pensioenen, het beloningsbeleid, fusie, liquidatie of splitsing van het pensioenfonds, en samenstelling van de visitatiecommissie.

  Samenstelling verantwoordingsorgaan

  In het verantwoordingorgaan zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan kent de volgende samenstelling:

  • 1 werkgeversvertegenwoordiger;
  • 1 werknemersvertegenwoordiger;
  • 3 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. De heer C.L.P. (Cees) Verstijnen wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) kandidaat gesteld voor een termijn van 4 jaar.

  Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 30 september 2018 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling.

  Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Cees Verstijnen door het bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail (cor.spaans@frieslandcampina.com).

  De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 • 25 mei | Nieuwe privacywet

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Door de AVG moeten organisaties aan strengere eisen voldoen om de persoonsgegevens die zij hebben, te beschermen tegen misbruik.

  Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen dus meer verplichtingen. Met de invoering van de AVG krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. In onze privacyverklaring leest u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

 • 20 feb | Beperkte toeslagverlening per 1 januari 2018 hervat

  In 2017 is de financiële positie van Pensioenfonds Campina verder verbeterd. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen naar 110,9% eind 2017. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds volgens de wet pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 126% mag er een volledige toeslag worden verleend.

  Uw pensioen is per 1 januari 2018 met 0,1% verhoogd. De verhoging komt ten goede aan alle oud-werknemers en pensioengerechtigden van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd óf ontvangen van Pensioenfonds Campina.

  U ontvangt in februari 2018, naast de structurele verhoging, ook een nabetaling over januari, aangezien de pensioenen over januari al zijn uitbetaald.

  De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina wordt bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

  Wij houden u uiteraard op de hoogte. U kunt de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds volgen op onze website.

 • 31 jan | Welkom op de nieuwe website

  Op deze website vindt u alle informatie over uw pensioen bij Pensioenfonds Campina. Bijvoorbeeld antwoorden op uw pensioenvragen, handige documenten en nog veel meer! Wat is er bijvoorbeeld voor uw partner geregeld als u komt te overlijden? En kan het pensioenfonds de pensioenen dit jaar verhogen? De antwoorden vindt u op deze website. Wilt u altijd op de hoogte zijn? Bezoek onze website dan regelmatig!

 • 30 jan | Magazine Spark

  Per 1 januari 2018 gaat magazine Spark als digitale editie verder en wordt hij niet meer als pdf op deze website geplaatst. Spark is dan alleen nog maar beschikbaar voor werknemers van FrieslandCampina. Zij ontvangen het magazine per e-mail en via een app. Heeft u vragen over Spark? Of wilt u weten hoe u Spark kunt blijven lezen? Neem dan contact op met de afdeling HR van FrieslandCampina.

 • 24 jan | Netto pensioen in 2018 (iets) lager

  Ook bij Pensioenfonds Campina ontvangen bijna alle pensioengerechtigden in 2018 op hun rekening een iets lager netto pensioen.

  Deze achteruitgang komt voornamelijk door de verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) van 5,40% naar 5,65%. Gepensioneerden met een netto pensioen tussen de 1.700 en 2.650 euro profiteren nog wel van een verlenging van de eerste belastingschijf. Hierdoor wordt er iets minder belasting per maand ingehouden op het bruto pensioen.

  Het netto pensioen tot 250 euro wordt per maand in 2018 gemiddeld 0,23 euro minder dan in 2017. Tot 1.500 euro loopt dit op naar 1,74 euro. Daarboven loopt de gemiddelde daling verder op naar iets meer dan 4 euro.

  De AOW zelf stijgt. Gehuwden ontvangen in 2018 bruto 7,66 euro meer per persoon, ongehuwden krijgen er 12,47 euro per persoon bij. Op deze uitkering wordt ook de hogere bijdrage Zvw ingehouden.


2017

 • 20 dec | Kandidaatstelling namens gepensioneerden voor het bestuur

  Op korte termijn komt een positie beschikbaar in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Campina namens de pensioengerechtigden. De zittingstermijn van het huidig lid van het bestuur, de heer F. (Frank) Verveld, loopt op 1 januari 2018 af.

  Frank Verveld wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn van 4 jaar.

  Rol van het bestuur

  Het bestuur is verantwoordelijk voor de bepaling en uitvoering van het algemene beleid, waaronder begrepen de uitvoering van de administratie van de pensioenverplichtingen, de pensioenregeling en het beleggingsbeleid. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.

  Samenstelling bestuur

  In het bestuur zijn alle belangrijke partijen vertegenwoordigd en het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • 4 werknemersvertegenwoordigers;
  • 2 werkgeversvertegenwoordigers;
  • 2 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het Bestuur, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Frank Verveld benoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 15 januari 2018 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het bestuur, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail (cor.spaans@frieslandcampina.com).

  De reactietermijn is inmiddels verstreken.
 • 16 jun | Kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden

  Op korte termijn komt een positie beschikbaar als lid van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Campina namens de pensioengerechtigden. De zittingstermijn van het huidig lid van het verantwoordingsorgaan, de heer B.W. (Ben) Reusken, loopt op 1 juli 2017 af; hij is niet herkiesbaar.

  Rol van het verantwoordingsorgaan

  In het pensioenfonds heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds, dat wil zeggen de deelnemers, de gewezen deelnemers (‘slapers’), pensioengerechtigden en anderen (bijvoorbeeld de werkgevers).

  Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over belangrijke zaken, zoals het jaarlijkse toeslagbeleid (indexering), eventuele kortingen van pensioenen, het beloningsbeleid, fusie, liquidatie of splitsing van het pensioenfonds, en samenstelling van de visitatiecommissie.

  Samenstelling verantwoordingsorgaan

  In het verantwoordingorgaan zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan kent de volgende samenstelling:

  • 1 werkgeversvertegenwoordiger;
  • 1 werknemersvertegenwoordiger;
  • 3 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. De heer M.M.G.M. (Martien) van den Hoven wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) kandidaat gesteld voor een termijn van 4 jaar. 

  Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund. 

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 1 juli 2017 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling.

  Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Martien van den Hoven door het bestuur benoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail (cor.spaans@frieslandcampina.com).
   
  De reactietermijn is inmiddels verstreken.
 • 16 jan | Verlaging van pensioen niet nodig

  De dekkingsgraad van het fonds op 31 december 2016 ligt ruim boven de kritische grens. Wel zit het fonds nog in de herstelperiode. De voorlopige dekkingsraad bedraagt eind 2016 circa 106,4%.
  Voor u betekent dit dat wij de pensioenen in 2017 niet hoeven te verlagen, maar ook dat de pensioenen niet worden verhoogd.

  Het blijft de komende jaren onzeker hoe de rente en rendementen zich gaan ontwikkelen. Het fonds blijft zich inzetten om de financiële situatie verder te verbeteren.