2021

 • 01 sep | Merel Brandwijk nieuw bestuurslid

  Op 1 mei 2021 is Ton Fakkert teruggetreden als bestuurslid aan het einde van zijn derde zittingstermijn. Ton was 12 jaar lid van het bestuur en de beleggingscommissie. Het pensioenfonds bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. De opvolger Merel Brandwijk is door de werkgever voorgedragen. Zij heeft onlangs het opleidingsprogramma afgerond en is recent door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

 • 31 aug | Nieuwsbrief nummer 31 – augustus 2021

  Eind augustus is er weer een nieuwsbrief uitgebracht, waarbij wij ingaan op actuele ontwikkelingen.

  Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 • 26 jul | Martien van den Hoven nieuwe voorzitter

  In juni 2021 is Martien van den Hoven benoemd tot de nieuwe voorzitter van het pensioenfonds. Hij volgt Frank Verveld op. De toezichthouder heeft Martien getoetst op geschiktheid en stemt in met zijn benoeming als voorzitter. Frank blijft de komende maanden nog wel actief als lid van het bestuur. In maart 2022 zal hij aftreden. Een goede overdracht van de taken is daarmee geborgd.

 • 01 jun | FrieslandCampina in cassatie

  In februari 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de juridische procedure tussen Pensioenfonds Campina en werkgever FrieslandCampina. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld door de uitvoeringsovereenkomst in 2015 op te zeggen zonder een redelijke vergoeding. Daarmee is het eerdere vonnis van de kantonrechter vernietigd.

  FrieslandCampina heeft van haar recht gebruik gemaakt om beroep in cassatie aan te tekenen. Het geschil wordt nu voorgelegd aan de Hoge Raad. Deze toetsing beperkt zich alleen tot de vraag of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast en of zijn beslissing voldoende is gemotiveerd. Over nieuwe ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

 • 11 mei | Jaarverslag 2020

  Het bestuur heeft in april het jaarverslag over 2020 vastgesteld. Klik hier om het jaarverslag te lezen.

 • 03 mei | Nieuwsbrief nummer 30 – april 2021

  Eind april is er weer een nieuwsbrief uitgebracht, waarbij wij ingaan op actuele ontwikkelingen. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 • 12 feb | Gerechtshof stelt pensioenfonds in het gelijk

  Op 9 februari 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de juridische procedure tussen Pensioenfonds Campina en werkgever FrieslandCampina. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld door de uitvoeringsovereenkomst in 2015 op te zeggen zonder daarbij een redelijke vergoeding aan te bieden. Daarmee is het eerdere vonnis van de kantonrechter vernietigd.

  Inzet van het geschil is een financiële vergoeding van de werkgever bij het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2015. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van uw pensioen. Op moment van opzegging verkeerde het pensioenfonds in een herstelsituatie, dat wil zeggen een dekkingsgraad lager dan 104%. Een gesloten pensioenfonds ontvangt geen premies meer voor nieuwe pensioenopbouw en de herstelkracht is hierdoor beperkt, waardoor pensioenen minder kunnen worden geïndexeerd. De werkgever heeft ten tijde van de opzegging geweigerd een vergoeding te betalen.

  Ook bij verzekeraar Avéro Achmea is de pensioenopbouw van een deel van de medewerkers van FrieslandCampina ondergebracht. Bij de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met Avéro Achmea per 1 januari 2015 heeft de werkgever wél een aanzienlijke financiële vergoeding gegeven. De gepensioneerden en slapers van Pensioenfonds Campina hebben mede daardoor een grote indexatieachterstand opgelopen ten opzichte van dezelfde deelnemers in de pensioenregeling van Avéro Achmea.

  Het hof is van oordeel dat FrieslandCampina als goed werkgever een verantwoordelijkheid heeft naar de huidige en toekomstig gepensioneerden van het pensioenfonds. Bij opzegging van de uitvoeringsovereenkomst had FrieslandCampina rekening moeten houden met de Pensioen CAO waarin een indexatieambitie voor gepensioneerden en slapers is opgenomen.

  Het hof veroordeelt FrieslandCampina tot vergoeding aan Pensioenfonds Campina van de schade die het gevolg is van opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Hoeveel de schade is, dat moet nu worden bepaald.

 • 15 jan | Geen toeslagverlening per 1 januari 2021

  De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is 108,9% per eind oktober 2020. Alleen bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% mag een pensioenfonds volgens de wet pensioenen (gedeeltelijk) verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Dit betekent dat de bruto pensioenen per 1 januari 2021 ongewijzigd blijven.

  De hoogte van uw netto pensioenuitkering kan per 1 januari 2021 wel anders zijn. De berekening van de inkomstenbelasting en de inhouding Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) veranderen jaarlijks. Eind januari ontvangt u een nieuw persoonlijk overzicht van uw netto uitkering.

  U kunt de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds volgen op onze website. 

 • 06 jan | Update juridische procedure

  Wij hebben u eerder bericht dat het pensioenfonds een juridische procedure heeft aangespannen tegen werkgever FrieslandCampina. Inzet van het geschil is een financiële compensatie van de werkgever voor het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2015. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van uw pensioen.

  Ook bij verzekeraar Avéro Achmea is de pensioenopbouw van een deel van de medewerkers van FrieslandCampina ondergebracht. Bij de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met Avéro Achmea per 1 januari 2015 heeft de werkgever wél een aanzienlijke financiële compensatie gegeven. Het pensioenfonds vindt dat er sprake is van een ongelijke behandeling. FrieslandCampina heeft naar onze mening namelijk ook een verantwoordelijkheid naar de deelnemers van Pensioenfonds Campina.

  In mei 2019 heeft de kantonrechter het pensioenfonds in de juridische procedure in het ongelijk gesteld. Het pensioenfonds is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In november 2019 hebben wij ons bezwaarschrift ingediend bij het gerechtshof. In januari 2020 heeft de werkgever zijn verweer ingediend.

  Drie rechters hebben in december 2020 in een zitting van het gerechtshof het pensioenfonds en de werkgever gehoord. De advocaten van het pensioenfonds hebben een pleidooi gehouden waarom een financiële compensatie is gerechtvaardigd. Vervolgens hebben de rechters aan beide partijen vragen gesteld en verduidelijking gevraagd op de diverse stukken.

  De drie rechters gaan zich nu buigen over alle stukken. In de komende maanden zal het gerechtshof uitspraak doen in deze ingewikkelde zaak. Vanzelfsprekend houden wij u verder via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.


2020

 • 30 jul | Kandidaatstelling bestuur namens pensioengerechtigden

  Op korte termijn komt een positie beschikbaar in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Campina namens de pensioengerechtigden. De derde (en laatste) zittingstermijn van het huidig lid en de voormalig voorzitter, de heer C. (Kees) de Ridder, is verstreken; hij is niet herkiesbaar.

  Rol van het bestuur

  Het bestuur is verantwoordelijk voor de bepaling en uitvoering van het algemene beleid, waaronder begrepen de uitvoering van de pensioenregeling, de administratie van de pensioenverplichtingen en het beleggingsbeleid. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.

  Samenstelling bestuur

  In het bestuur zijn alle belangrijke partijen vertegenwoordigd en het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • 4 werknemersvertegenwoordigers;
  • 2 werkgeversvertegenwoordigers;
  • 2 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. De heer M.M.G.M. (Martien) van den Hoven wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) kandidaat gesteld voor een termijn van 4 jaar.

  Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het bestuur, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 21 augustus 2020 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling. Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Martien van den Hoven door het bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het bestuur, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail cor.spaans@frieslandcampina.com.

 • 23 jun | Kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden

  Namens de pensioengerechtigden is als lid van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Campina een positie beschikbaar. De derde (en laatste) zittingstermijn van het huidig lid en voorzitter van het verantwoordingsorgaan, de heer C.J. (Cees) de Wit, is verstreken; hij is niet herkiesbaar.

  Rol van het verantwoordingsorgaan

  In het pensioenfonds heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds, dat wil zeggen de deelnemers, de gewezen deelnemers ('slapers'), pensioengerechtigden en anderen (bijvoorbeeld de werkgevers).

  Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over belangrijke zaken, zoals het jaarlijkse toeslagbeleid (indexering), eventuele kortingen van pensioenen, het beloningsbeleid, fusie, liquidatie of splitsing van het pensioenfonds, en samenstelling van de visitatiecommissie.

  Samenstelling verantwoordingsorgaan

  In het verantwoordingorgaan zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan kent de volgende samenstelling:

  • 1 werkgeversvertegenwoordiger;
  • 1 werknemersvertegenwoordiger;
  • 3 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. Mevrouw C.F.E. (Stanny) Buddingh wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) kandidaat gesteld voor een termijn van 4 jaar.

  Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 15 juli 2020 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling.
  Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Stanny Buddingh door het bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 - 485 980, of per e-mail (cor.spaans@frieslandcampina.com).
   

 • 16 mrt | Update Corona crisis

  Eind februari 2020 bedroeg de actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Campina 108,9%. Begin maart zijn de financiële markten zeer sterk gedaald. Dit komt door de onzekerheid als gevolg van het coronavirus.

  Beleggers maken zich zorgen over de gevolgen van de uitbraak van dit virus. De aandelen zijn daardoor sterk in waarde omlaag gegaan. Daarnaast is de impact van de dalende rente groot. Onze dekkingsgraad komt hierdoor onder druk te staan, omdat beleggingen dalen en de pensioenverplichtingen stijgen.

  Eind vorige week (13 maart 2020) was onze actuele (UFR) dekkingsgraad gedaald naar circa 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad, wat een gemiddelde is van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, zal gaan dalen.

  Pensioenfonds Campina monitort dagelijks de financiële ontwikkelingen. Zo kunnen we, wanneer nodig, direct reageren. Of deze onrust ook op de langere termijn leidt tot een slechtere financiële situatie weten wij nu nog niet. De vooruitzichten zijn op dit ogenblik nog onzeker.

  Maandelijks betalen wij pensioenen uit aan circa 6.500 personen. Om de continuïteit van onze pensioenbetalingen te waarborgen, hebben wij crisisprocedures ingericht. En wij volgen de RIVM aanbevelingen.

  Uiteraard brengen wij u maandelijks op de hoogte van onze financiële positie. Meer over de actuele dekkingsgraden en onze financiële situatie staat op onze website.

 • 09 jan | Beperkte toeslagverlening per 1 januari 2020

  De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is 112,1% per eind oktober 2019. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds volgens de wet pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 126% mag er een volledige toeslag worden verleend.

  Uw bruto jaarpensioen is per 1 januari 2020 met 0,3% verhoogd. De verhoging komt ten goede aan alle oud-werknemers en pensioengerechtigden van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd. Pensioengerechtigden ontvangen in januari 2020 de hogere bruto uitkering.

  De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers, die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina, wordt bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

  U kunt de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds volgen op onze website.
   


2019

 • 10 mei | Uitkomst gerechtelijke procedure Pensioenfonds Campina

  De rechtbank Rotterdam heeft recentelijk geoordeeld dat de eenzijdige opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met het Pensioenfonds Campina per 1 januari 2015 door werkgever FrieslandCampina zónder aanbieding van een redelijke vergoeding geoorloofd is.

  De procedure was door Pensioenfonds Campina aangespannen tegen werkgever FrieslandCampina, omdat het fonds op het moment van de opzegging in een herstelsituatie verkeerde en dus financieel kwetsbaar was. De rechter oordeelde dat noch uit de uitvoeringsovereenkomst noch uit de feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat er een verplichting bestaat tot betaling van een schadevergoeding.

  Het bestuur van Pensioenfonds Campina zal de uitspraak van de rechter bestuderen en beraadt zich op eventuele vervolgstappen.
   

 • 23 jan | Beperkte toeslagverlening per 1 januari 2019

  In 2018 is de financiële positie van Pensioenfonds Campina verder verbeterd. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen naar 114,2% eind oktober 2018. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds volgens de wet pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 126% mag er een volledige toeslag worden verleend.

  Uw bruto jaarpensioen is per 1 januari 2019 met 0,6% verhoogd. De verhoging komt ten goede aan alle oud-werknemers en pensioengerechtigden van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd. Pensioengerechtigden ontvangen in januari 2019 de hogere bruto uitkering.

  De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers, die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina, wordt bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

  U kunt de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds volgen op onze website.


2018

 • 06 sep | Kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden

  Namens de pensioengerechtigden is als lid van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Campina een positie beschikbaar. De zittingstermijn van het huidig lid van het verantwoordingsorgaan, de heer C.J. (Carel) van der Velde, is verstreken; hij is niet herkiesbaar.

  Rol van het verantwoordingsorgaan

  In het pensioenfonds heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds, dat wil zeggen de deelnemers, de gewezen deelnemers (‘slapers’), pensioengerechtigden en anderen (bijvoorbeeld de werkgevers).

  Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over belangrijke zaken, zoals het jaarlijkse toeslagbeleid (indexering), eventuele kortingen van pensioenen, het beloningsbeleid, fusie, liquidatie of splitsing van het pensioenfonds, en samenstelling van de visitatiecommissie.

  Samenstelling verantwoordingsorgaan

  In het verantwoordingorgaan zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan kent de volgende samenstelling:

  • 1 werkgeversvertegenwoordiger;
  • 1 werknemersvertegenwoordiger;
  • 3 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. De heer C.L.P. (Cees) Verstijnen wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) kandidaat gesteld voor een termijn van 4 jaar.

  Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 30 september 2018 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling.

  Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Cees Verstijnen door het bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail (cor.spaans@frieslandcampina.com).

 • 25 mei | Nieuwe privacywet

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Door de AVG moeten organisaties aan strengere eisen voldoen om de persoonsgegevens die zij hebben, te beschermen tegen misbruik.

  Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen dus meer verplichtingen. Met de invoering van de AVG krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. In onze privacyverklaring leest u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

 • 20 feb | Beperkte toeslagverlening per 1 januari 2018 hervat

  In 2017 is de financiële positie van Pensioenfonds Campina verder verbeterd. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen naar 110,9% eind 2017. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds volgens de wet pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 126% mag er een volledige toeslag worden verleend.

  Uw pensioen is per 1 januari 2018 met 0,1% verhoogd. De verhoging komt ten goede aan alle oud-werknemers en pensioengerechtigden van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd óf ontvangen van Pensioenfonds Campina.

  U ontvangt in februari 2018, naast de structurele verhoging, ook een nabetaling over januari, aangezien de pensioenen over januari al zijn uitbetaald.

  De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina wordt bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

  Wij houden u uiteraard op de hoogte. U kunt de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds volgen op onze website.

 • 31 jan | Welkom op de nieuwe website

  Op deze website vindt u alle informatie over uw pensioen bij Pensioenfonds Campina. Bijvoorbeeld antwoorden op uw pensioenvragen, handige documenten en nog veel meer! Wat is er bijvoorbeeld voor uw partner geregeld als u komt te overlijden? En kan het pensioenfonds de pensioenen dit jaar verhogen? De antwoorden vindt u op deze website. Wilt u altijd op de hoogte zijn? Bezoek onze website dan regelmatig!

 • 24 jan | Netto pensioen in 2018 (iets) lager

  Ook bij Pensioenfonds Campina ontvangen bijna alle pensioengerechtigden in 2018 op hun rekening een iets lager netto pensioen.

  Deze achteruitgang komt voornamelijk door de verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) van 5,40% naar 5,65%. Gepensioneerden met een netto pensioen tussen de 1.700 en 2.650 euro profiteren nog wel van een verlenging van de eerste belastingschijf. Hierdoor wordt er iets minder belasting per maand ingehouden op het bruto pensioen.

  Het netto pensioen tot 250 euro wordt per maand in 2018 gemiddeld 0,23 euro minder dan in 2017. Tot 1.500 euro loopt dit op naar 1,74 euro. Daarboven loopt de gemiddelde daling verder op naar iets meer dan 4 euro.

  De AOW zelf stijgt. Gehuwden ontvangen in 2018 bruto 7,66 euro meer per persoon, ongehuwden krijgen er 12,47 euro per persoon bij. Op deze uitkering wordt ook de hogere bijdrage Zvw ingehouden.


2017

 • 20 dec | Kandidaatstelling namens gepensioneerden voor het bestuur

  Op korte termijn komt een positie beschikbaar in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Campina namens de pensioengerechtigden. De zittingstermijn van het huidig lid van het bestuur, de heer F. (Frank) Verveld, loopt op 1 januari 2018 af.

  Frank Verveld wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn van 4 jaar.

  Rol van het bestuur

  Het bestuur is verantwoordelijk voor de bepaling en uitvoering van het algemene beleid, waaronder begrepen de uitvoering van de administratie van de pensioenverplichtingen, de pensioenregeling en het beleggingsbeleid. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.

  Samenstelling bestuur

  In het bestuur zijn alle belangrijke partijen vertegenwoordigd en het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • 4 werknemersvertegenwoordigers;
  • 2 werkgeversvertegenwoordigers;
  • 2 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het Bestuur, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund.

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Frank Verveld benoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 15 januari 2018 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het bestuur, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail (cor.spaans@frieslandcampina.com).

   
 • 16 jun | Kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden

  Op korte termijn komt een positie beschikbaar als lid van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Campina namens de pensioengerechtigden. De zittingstermijn van het huidig lid van het verantwoordingsorgaan, de heer B.W. (Ben) Reusken, loopt op 1 juli 2017 af; hij is niet herkiesbaar.

  Rol van het verantwoordingsorgaan

  In het pensioenfonds heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds, dat wil zeggen de deelnemers, de gewezen deelnemers (‘slapers’), pensioengerechtigden en anderen (bijvoorbeeld de werkgevers).

  Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over belangrijke zaken, zoals het jaarlijkse toeslagbeleid (indexering), eventuele kortingen van pensioenen, het beloningsbeleid, fusie, liquidatie of splitsing van het pensioenfonds, en samenstelling van de visitatiecommissie.

  Samenstelling verantwoordingsorgaan

  In het verantwoordingorgaan zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan kent de volgende samenstelling:

  • 1 werkgeversvertegenwoordiger;
  • 1 werknemersvertegenwoordiger;
  • 3 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Procedure bij benoeming

  De benoeming van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden gebeurt na verkiezing door de pensioengerechtigden. De heer M.M.G.M. (Martien) van den Hoven wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) kandidaat gesteld voor een termijn van 4 jaar. 

  Volgens de statuten van het pensioenfonds kunnen andere pensioengerechtigden, die geen lid zijn van de VGC, zich ook kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan, mits de kandidaatstelling door tenminste tien mede-pensioengerechtigden wordt ondersteund. 

  Verkiezingen

  Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgesteld, zullen er aansluitend verkiezingen worden georganiseerd.

  Uiterste termijn

  De kandidaatstelling, met daarop de naam en de handtekening van de kandidaat, vergezeld met een kort CV, en de handtekeningen van tenminste tien voordragende mede-pensioengerechtigden, dient vóór 1 juli 2017 in het bezit te zijn van de directeur van het pensioenfonds.

  Het pensioenbureau zal per omgaande meedelen of de kandidaat geschikt is en voldoet aan de competentievisie en voorwaarden voor kandidaatstelling.

  Indien er geen andere kandidaten zijn aangemeld bij sluiting van de termijn, dan wordt Martien van den Hoven door het bestuur benoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

  Inlichtingen

  Wilt u meer informatie en het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan, dan kunt u contact opnemen met Cor Spaans, directeur van het pensioenfonds, op telefoonnummer 0348 – 485 980, of per e-mail (cor.spaans@frieslandcampina.com).
 • 16 jan | Verlaging van pensioen niet nodig

  De dekkingsgraad van het fonds op 31 december 2016 ligt ruim boven de kritische grens. Wel zit het fonds nog in de herstelperiode. De voorlopige dekkingsraad bedraagt eind 2016 circa 106,4%.
  Voor u betekent dit dat wij de pensioenen in 2017 niet hoeven te verlagen, maar ook dat de pensioenen niet worden verhoogd.

  Het blijft de komende jaren onzeker hoe de rente en rendementen zich gaan ontwikkelen. Het fonds blijft zich inzetten om de financiële situatie verder te verbeteren.