Algemeen

 • Aan wie moet het overlijden van een verzekerde worden gemeld?

  Als u in Nederland woont, dan wordt uw overlijden automatisch bij ons gemeld via de burgerlijke stand. Overlijdt u tijdens een vakantie in het buitenland? Of woont u in het buitenland. Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Ontvangt u op het moment van uw overlijden een ouderdomspensioen, partnerpensioen of arbeidsongeschiktheidsuitkering van Pensioenfonds Campina? Dan betalen we deze uit tot en met de maand waarin u bent overleden. Daarna stopt de betaling. Als eventuele nabestaanden door het overlijden recht hebben op een nabestaandenpensioen, dan zullen wij de nabestaanden hierover zo spoedig mogelijk informeren. 

 • Hoe doe ik een aanvraag voor waardeoverdracht naar mijn nieuwe pensioenuitvoerder?

  Als u een nieuwe baan krijgt, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Als u bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat en in de pensioenregeling wordt opgenomen, dan heeft u een wettelijk recht om de waarde van de opgebouwde pensioenen aan de nieuwe pensioenuitvoerder te laten overdragen. U regelt waardeoverdracht met uw nieuwe pensioenuitvoerder. Na een waardeoverdracht is er voor u geen pensioen meer bij ons fonds verzekerd. 

 • Kan ik mijn pensioen vóór pensioendatum afkopen?

  Tot 2018 mochten pensioenuitvoerders kleine pensioen afkopen 2 jaar nadat u was gestopt met deelname aan de pensioenregeling. Maar de overheid wil graag dat 'pensioengeld' ook echt pensioengeld blijft. Daarom kunnen pensioenuitvoerders er voor kiezen om mee te doen aan automatische waardeoverdracht in plaats van het afkopen van kleine pensioenen. Pensioenfonds Campina kiest hier niet voor, omdat er na 2018 geen nieuwe pensioenen zijn die daar voor in aanmerking komen. U kunt uw pensioen op uw pensioendatum afkopen als uw bruto pensioen per jaar lager is dan de wettelijke afkoopgrens en de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Hoe hoog de wettelijke afkoopgrens op dit moment is, vindt u op de website van de Belastingdienst.

 • Kunt u mij vertellen wat mijn pensioenopbouw is bij andere pensioenuitvoerders?

  U kunt bij ons alleen terecht met vragen over pensioen dat is opgebouwd bij Pensioenfonds Campina. Wij kunnen geen vragen beantwoorden over pensioenen die via FrieslandCampina of De Graafstroom zijn of worden opgebouwd.

  (Oud-)werknemers van FrieslandCampina kunnen zich voor vragen richten tot het Pensioenbureau van FrieslandCampina. Zij zijn telefonisch bereikbaar op (0561) 71 18 04 of per e-mail op pensioenbureau@frieslandcampina.com.

  (Oud-)werknemers van De Graafstroom kunnen hun vragen stellen aan de HR-manager op telefoonnummer (0184) 69 81 25 of per e-mail op hr@degraafstroom.com

  U kunt ook contact opnemen met de betreffende pensioenuitvoerders: Aegon, Avéro of het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel (BPZ).

 • Waar kan ik terecht met een vraag over mijn Flexuz-uitkering?

  Vragen over de Flexuz-uitkering kunt u per e-mail of telefoon aan ons stellen via pensioenfonds@campina.com of 0348 485 985. 

 • Wat gebeurt er met de pensioenleeftijd bij Pensioenfonds Campina?

  De pensioenleeftijd bij Campina is 65 jaar. Omdat we een gesloten pensioenfonds zijn, verandert dit ook niet meer. Als u dat wilt, kunt u uw pensioen natuurlijk wel eerder of later opnemen. Bijvoorbeeld omdat u doorwerkt tot uw AOW-leeftijd.

 • Wat moet ik doen als ik 65 jaar word?

  Een paar maanden voordat u 65 jaar wordt, ontvangt van ons een brief met daarin alle informatie die voor u van belang is. Als u aan het begin van de maand waarin u 65 jaar wordt nog geen brief hebt ontvangen, dan is het wel noodzakelijk dat u contact met ons opneemt.


Wijziging in uw situatie

 • Hoe meld ik de partner aan waarmee ik samenwoon?

  Bij samenwonen moet u uw partner altijd zelf bij ons aanmelden. Dit doet u door een kopie van het samenlevingscontract per post of e-mail naar ons te sturen. Daarin moet minimaal informatie staan over:

  • verdeling van het partnerpensioen
  • de wederzijdse zorgplicht
  • financiële afspraken bij beëindiging van de samenleving.
 • Kan ik de post van het pensioenfonds op een ander adres ontvangen?

  In principe houden wij het adres aan dat de gemeente aan ons doorgeeft. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het beter is dat uw post op een ander adres wordt bezorgd. Als dat bij u het geval is of bij iemand waarvoor u verantwoordelijk bent, dan kan uitsluitend schriftelijk een ander correspondentieadres aan ons worden doorgegeven. Daarbij dient de reden van het afwijkende correspondentieadres te worden vermeld.

 • Wat gebeurt er met het partnerpensioen als ik ga scheiden?

  Uw ex-partner heeft ook recht op het door u tot de echtscheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, het zogenaamde bijzonder partnerpensioen. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet. Hetzelfde geldt voor een partner met wie u een samenlevingsovereenkomst had en die al eerder door het fonds is geaccepteerd. Evenals bij het ouderdomspensioen kunnen beide partijen hiervan afwijken door middel van een echtscheidingsconvenant of ontbindingsakte.

 • Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen als ik ga scheiden?

  Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen. Namelijk de helft van wat u hebt opgebouwd in de periode dat u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Andersom heeft u ook recht op de helft van het ouderdomspensioen van uw partner. Om deze verdeling te regelen, vult u het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Dit formulier downloadt u op de website van de Rijksoverheid. Dit doet u binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent.

  Let op! U kunt als echtgenoten of partners ook andere afspraken maken. Dit kan vooraf in de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden voor het partnerschap of achteraf in de scheidingsovereenkomst.

 • Ik ga verhuizen, wat moet ik doen?

  Alle informatie over verhuizen vindt u op de pagina Verhuizen op deze website. Daar leest u ook wat u moet doen als u naar het buitenland verhuist én hoe u een verhuizing doorgeeft.

 • Hoe geef ik door dat mijn bankrekeningnummer wijzigt?

  U kunt uw nieuwe bankrekeningnummer alleen per brief of per e-mail aan ons doorgeven.  Hoe u dat doet, leest u op de pagina Een nieuw rekeningnummer op deze website. 


Uniform Pensioenoverzicht

 • Wanneer ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Bent u arbeidsongeschikt en u bouwt nog pensioen op bij ons? Dan ontvangt u jaarlijks een UPO. Bouwt u geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Campina én bent u nog niet met pensioen? Dan ontvangt u het UPO een keer in de vijf jaar. Het eerstvolgende UPO wordt in 2019 gestuurd. Als u een (tijdelijk) ouderdomspensioen van ons ontvangt, dan krijgt u jaarlijks een UPO pensioengerechtigde. Hierop staan de pensioenaanspraken vermeld die nog niet zijn ingegaan.

 • Welke pensioenen staan op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Het UPO dat u van ons ontvangt, vermeldt de hoogte van de pensioenen die u bij Pensioenfonds Campina heeft opgebouwd, maar die nog niet worden uitgekeerd. Het kan hierbij gaan om ouderdomspensioen, tijdelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 • Wat is een factor A? Dit heb ik nodig voor mijn belastingaangifte.

  De factor A is een aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar. Deze factor A heeft u nodig om uit te rekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal van de inkomstenbelasting kan aftrekken. We vermelden de factor A op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

  Voor de belastingaangifte over een bepaald jaar heeft u de factor A van het voorgaande jaar nodig. Die staat in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) over dat voorgaande jaar. Het UPO wordt echter aangeduid met het jaar waarin het door het pensioenfonds wordt verzonden. Dat zorgt voor enige verwarring.

  Een voorbeeld maakt het duidelijker: voor de belastingaangifte over 2020, die u pas in 2021 moet indienen, is factor A over 2019 nodig. Die staat in UPO 2020.